top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden STAAV BV


1. Definities
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst, van welke aard dan ook, sluit of een offerte aanvraagt.
- Opdrachtnemer: STAAV BV met ondernemingsnummer BE 0758 579 194 met maatschappelijke zetel gevestigd te Kleine Monnikenwerve 34 , 8000 Brugge.
- Partijen: de opdrachtgever en opdrachtnemer.


2. Offertes
- De offertes en prijslijsten zijn zonder verbintenis. Met uitzondering in geval van verkoop, mogen zij ten allen tijde en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Zij zijn slechts bindend nauitdrukkelijke bevestiging van beide partijen of wanneer er uitvoering aan werd gegeven.
- Onze offertes zijn drie maanden geldig en niet afdwingbaar. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door de opdrachtnemer op elk moment worden rechtgezet. De offerteprijs is een prijs op basis van de aanvraag van de klant, en vóór opmeting. Deze prijs kan na opmeting en bespreking van eventuele extra wensen van de klant worden aangepast. De offerteprijzen zijn onderhevig aan de dagprijzen van grondstoffen. Indien de bestelling plaatsvindt na het verstrijken van de geldigheidsduur van de offerte wordt de offerte aangepast aan de op dat moment geldende grondstofprijzen.
- Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, taksen, eventuele vervoerskosten of lasten inzake verzekering en verpakking, welke ten laste van de opdrachtgever vallen.
- Een elektronisch geplaatste bestelling en/of aanvaarde offerte heeft dezelfde bindende kracht en waarde dan een door de klant ondertekende offerte.
- Indien bij de offerte een technisch plan of render door de klant gevraagd wordt dan zal een vast uurtarief aangerekend worden van 50 euro per uur (excl. BTW, excl. Kilometervergoeding aan 0,75 euro/km.). Ongeacht of de offerte al dan niet goedgekeurd wordt, zullen deze prestaties gefactureerd worden aan de klant.


3. Betaling

- Onze facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto tenzij anders vermeld.
- Er zal steeds een gespreide betaling plaatsvinden, tenzij anders vermeld op de offerte. D.w.z dat na goedkeuring van de offerte een voorschot wordt betaald van 20% van de offerteprijs met een minimum van 250 Euro voor aanvang van technische uitwerking Na goedkeuring van de plannen volgt een tweede schijf t.w.v. 30%. Voor plaatsing nog 30%. Een laatste schijf van 20% volgt bij oplevering. Dit telkens 14 dagen na het opmaken van elke factuur. Bij niet-naleving kunnen de werken tijdelijk gestaakt worden en interesten in rekening gebracht worden.
- Een door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot betaald werd.
- Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 250 aangerekend.
- De opdrachtgever wordt van rechtswege en zonder aanmaning, door het verstrijken van de vervaldag in gebreke gesteld bij toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
- Bij niet-betaling of laattijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd zijn contractuele verplichtingen voortspruitend uit alle (andere) overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten tot op het ogenblik van volledige betaling.
- Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer volledig heeft voldaan, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten.


4. Uitvoering van de werken
- De opdrachtgever heeft de mogelijkheid het uitvoeringsplan 1 x licht vormgevelijk te wijzigen nadat de technische uitwerking wordt voorgelegd zonder meerkost.
- Elke andere extra wijziging of meerkost die afwijkt t.o.v de goedgekeurde offerte zal worden
uitgevoerd in regie 50 €/u + materiaal.
- De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de door de opdrachtnemer gebruikte, geleverde en/of geplaatste goederen en producten onderhevig zijn aan toleranties. In dit verband draagt de opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor:


- oneffenheden van minder of gelijk aan 3mm diepte en/of 6mm rond.
- afwijkingen ten aanzien van de tekeningen. De tekeningen van de
opdrachtnemer zijn steeds indicatief en niet bindend.
- schade ingevolge van factoren buitenaf; vuil, solventen, zuren etc.


- Wanneer er tekeningen door de professionele opdrachtgever (architecten, interieurvormgevers, ingenieurs of andere professionelen) worden aangeleverd, worden de constructies geproduceerd volgens de specificaties zoals vermeld op deze tekeningen. De opdrachtnemer gaat er vanuit dat de daarop vermelde maten correct zijn.
- Na goedkeuring offerte worden er door de opdrachtnemer tekeningen opgesteld en doorgestuurd ter goedkeuring. Voor het opmaken van deze tekeningen wordt de werf ter plaatse opgemeten in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. Indien er door de opdrachtgever gevraagd wordt om op te meten voordat de werf afgewerkt is, wanneer er nog andere werken moeten worden uitgevoerd, zoals er zijn pleisterwerken, afwerkingen van vloeren etc. worden de tekeningen opgemaakt volgens de gegevens die de opdrachtnemer heeft kunnen opmeten en de bijkomende informatie die de opdrachtgever heeft doorgegeven. Indien de werf bij plaatsing blijkt af te wijken van de door de opdrachtgever gegeven gegevens kan de opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
- Advies betreffende de uitvoeringen kan steeds ingewonnen worden. De opdrachtgever kan hiervoor steeds bellen, mailen of langskomen in het atelier. Indien de opdrachtgever op geen enkele wijze expliciet advies inwint betreffende de specificaties van het door de opdrachtgever uitgetekende ontwerp is de opdrachtnemer op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gebreken die te wijten zijn aan deze specificaties.


5. Levering/Plaatsing
- De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals bij bestelling vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
- De levertermijn is pas geldig vanaf het moment wanneer het eerste voorschot is ontvangen.
- De uitvoeringstermijnen van eventuele installatie- of herstellingswerken worden alleen als indicatie gegeven en kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.
- De opdrachtgever dient te voorzien in een kosteloze en reglementair aangevraagde parkeerplaats voor de opdrachtnemer van minstens tien meter. Bij gebreke hieraan vallen de gemaakte parkeerkosten ten laste van de opdrachtgever evenals de extra verplaatsingstijd van de opdrachtnemer.


6. Annulering
- Bij annulering van de bestelling of stopzetting van de werken, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, meer een schadevergoeding ten bedrage van 40% van de overeengekomen prijs van de bestelling of overeenkomst, tenzij de werkelijk geleden schade hoger blijkt in welk geval
de reële schade kan verhaald worden op de tegenpartij. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de in het kader van de overeenkomst te betalen prijs.
- De annulatie gebeurt schriftelijk. De annulering heeft pas uitwerking als zij door de
opdrachtnemer aanvaard wordt.


7. Overmacht
- In gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders en/of posterijen liggen, schorten de uitvoeringen van onze verbintenissen op.
- Bovendien zal de opdrachtnemer kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst,
zonder schadevergoeding, maar met terugstorting van de overgemaakte voorschotten.


8. Intellectuele eigendomsrechten:
- Alle ontwerpen blijven artistiek en intellectueel eigendom van de opdrachtnemer en mogen zonder onze goedkeuring niet uitgevoerd of gekopieerd worden. De klant gaat ermee akkoord dat het door de opdrachtnemer voor de klant uitgevoerde werk wordt
opgenomen in het referentieportfolio. Het is mogelijk dat de opdrachtnemer foto’s van het project zal gebruiken voor op haar website, sociale media (Facebook/Instagram/Pinterest/LinkedIn-pagina), advertenties, … ter reclame van de uitgevoerde werken. Dit gebeurt uiteraard anoniem.


9. Privacybeleid
STAAV Comm.V verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
- Verwerkingsdoeleinden: STAAV Comm.V verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en facturatie).
- Rechtsgrond(en) van de verwerking: persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Bewaarperiode: de persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
- Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@staav.be


10. Bevoegde rechtbank
- De partijen verklaren, ingeval van betwisting, bij uitsluiting bevoegdheid aan de Rechtbanken van het arrondissement waarin het bedrijf gelegen is, toe te kennen, tenzij de opdrachtnemer beslist de zaak voor de natuurlijke rechter van de opdrachtgever te brengen. Zelfs in geval er meerdere partijen bij betrokken zijn. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten
tussen partijen.

bottom of page